DAGS ATT
VÄX(L)A UPP?
INNOVATIONSCHECK
STÄRK ERT FÖRETAGS INNOVATIONSFÖRMÅGA
OCH KONKURRENSKRAFT
LÄS MER

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en tidig innovationsfas? Då kan du få stöd för att utveckla innovationsidén med hjälp av extern expertkompetens. På initiativ av myndigheten Vinnova kan vi förmedla extern experthjälp upp till ett värde av 100.000* kronor till de företag som får beslut om stöd. Stödet förmedlas genom s.k. innovationscheckar.

Hur funkar innovationsstöd genom innovationscheck?

Innovationsstödet används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Innovationscheckarna ska ge små och medelstora företag en möjlighet att utveckla en innovationsidé i tidig fas med hjälp av extern expertkompetens. Det kan exempelvis handla om att utveckla kompetensnätverk eller verifiering och validering av kommersiella och tekniska förutsättningar. Det finns också möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för sina immateriella tillgångar.

Vi kan rekommendera att kombinera olika typer av checkar, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck inom samma projekt i företaget.

Tack vare innovationscheckarna har vi möjlighet att bekosta extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Vi kommer att göra en bedömning om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt att ni har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Gemensamt tar vi i så fall beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå vi upphandlar den externa kompetensen.

Vem kan söka innovationsstöd?

För att vara en lämplig kandidat för att kunna ta emot innovationsstöd behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
  Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.
  b. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.
 • Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.
 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationsstödet inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.
 • Innovationsstödsprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.
 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling
  Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.
  b. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som stödet avses användas. (https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/)

Hur ansöker du om innovationsstöd?

 1. Ta kontakt med en någon av de medverkande innovationsmiljöer i din region. Länkar hittar du här. Befinner ni er i Skåne eller Blekinge så anmäler du intresse på denna hemsida, på länken nedanför.
 1. Ni kommer att behöva fylla i ett formulär med formella uppgifter och en projektbeskrivning som ligger till grund för diskussion och så småningom beslut.
 1. Vi kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller de formella kriterierna för att kunna erhålla stöd och att ni har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Innovationsbehovet ska beskrivas i projektbeskrivningen vid anmälningstillfället
 1. Vi kontaktar er för en diskussion och av era behov och utmaningar och ger återkoppling och affärsutvecklingsstöd på er projektbeskrivning.
 1. Vi gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivningen fungerar som bas för beslut.
 1. Vid ett positivt beslut tar Ni tillsammans med oss beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå vi upphandlar den externa kompetensen.
 1. Som bolag ska intyg om försumbart stöd, de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan externt stöd kan förmedlas
 1. Vid projektets slut sker en avrapportering till oss och ni behöver besvara en obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.
 • Ett bolag kan maximalt tilldelas 100 000 kronor för IP alternativt Affärsutveckling, ett bolag får maximalt tilldelas för 400 000 kronor Infrastruktur. Maximalt totalt belopp för ett bolag är 500 000 kronor. 
Beslut
Beslut fattas löpande under 2024.

KONTAKT

INNOVATIONSCHECK 2022 - Stärk ert företags innovationsförmåga och konkurrenskraft